El, vatten, värme och ventilation

El

El och belysning i din bostad ska installeras av en behörig elektriker.

Din lägenhet har ett elcentralskåp där all el kommer in i lägenheten och här finns även automatsäkringar och en jordfelsbrytare för hela lägenheten. Elmätare är placerade i fastighetens elcentral. Din elleverantör fjärravläser din elförbrukning.

Värme och vatten

Bostaden är utrustad med moderna värme- och vattensystem. Dessa är i sig energisnåla och miljöanpassade, men du själv kan också påverka både energianvändning och kostnader genom de val du gör. Antingen direkt genom direktdebiterad varmvattenanvändning eller indirekt genom föreningens totala kostnader för uppvärmningen. Instruktioner för komponenter i värme- och vattensystemet som radiatorer, termostater och badrumsporslin finns i skötselpärmen.

Temperaturen i lägenheterna ska vara mellan 20-23 grader. Det sitter en termostat på varje radiator som känner av temperaturen i rummet. När den inställda temperaturen är uppnådd, stryps tillförseln av varmt vatten. Då blir elementet varmt upptill och kallt nedtill, för att sedan övergå till helt kallt. Det är helt normalt.

Det är viktigt att termostaten inte täcks över med gardiner eller möbler och att inget varmt står bredvid, till exempel en dator som alltid är på, eftersom termostaten då kan slå av i förtid. För att få en jämn värme måste luften kunna cirkulera.

Vinter

På vintern är det extra viktigt att termostaterna står på max och inte stängs av. Då luft tas in via fasaden och förbi elementen, där den värms upp, finns det risk för frysning om termostaterna är avstängda. Följden kan bli att det går hål på elementet vilket leder till vattenskador som då blir ett försäkringsärende för lägenhetsinnehavaren.

Underhåll

Du ska själv då och då vrida termostaten max åt bägge håll för att de rörliga delarna inte ska fastna och för att inte eventuell smuts ansamlas i ledningarna så att varmvattentillförseln stryps helt.

Du kan också lufta elementen med en vanlig skruvmejsel. Se bara till att ha en behållare redo att samla upp vattnet och se till att stänga ordentligt efter dig. Tänk på att elementvatten kan vara svart och missfärga, så ha en trasa till hands.

Vid nästan varje element finns ett luftintag och ett luftfilter. Föreningen byter dessa filter ungefär vartannat år så du behöver inte köpa dem själv. Däremot får du gärna dammsuga dem någon gång per år för bättre effekt.

Det finns även filmer att se om filter och element på JMs hemsida.

Individuell varmvattenmätning

Varje lägenhet har en egen mätare för varmvattenanvändningen. Mätaren fjärravläses och du debiteras kvartalsvis i efterskott för din faktiska användning. Debiteringen hanteras av vår ekonomiska förvaltare. Kostnaden för varmvattnet kommer som en separat post på den första avin i varje kvartal tillsammans med en specifikation där du kan se din förbrukning. Observera, om du flyttar ifrån föreningen, se till att den ekonomiska förvaltaren känner till din nya adress så att varmvattenavierna hamnar rätt.

Vid frågor kring debiteringen kontakta föreningens ekonomiska förvaltare.

Misstänker du däremot fel på mätaren så kontaktar du Minol direkt på tfn 040-411 999.

Manuell avläsning

Är du intresserad av att hålla reda på din varmvattenanvändning oftare än kvartalsvis så kan du läsa av mätaren manuellt. Den finns troligtvis bakom en lucka i ditt badrum. De svarta siffrorna på mätaren representerar hela kubikmeter och de röda siffrorna är decimaler.

Ventilation

Ventilationssystemet är ett mekaniskt frånluftsystem med värmeåtervinning, ett så kallat FX-system. En frånluftsfläkt suger ut luften från bostaden via frånluftsdon i badrum, wc och kök. Frisk ersättningsluft tas in via tilluftsdon i yttervägg bakom radiatorerna i sovrum och vardagsrum. Tänk därför på att undvika att röka i närheten av dessa då det kan innebära en olägenhet för de boende. Från tilluftsdonet går en ljuddämpad kanal genom ytterväggen till ett fasadgaller på husets utsida. Fasadgallret kan vara synligt eller dolt under fönsterbläcket. Radiatorerna förvärmer den kalla uteluften när lägenheten har värmebehov.

Den varma frånluften tas till vara i en värmeväxlare som tillsammans med en centralt placerad värmepump återvinner frånluftens värme och använder den till uppvärmning av tappvarmvatten och vatten till radiatorkretsen.

Samtliga don är injusterade för att erhålla rätt luftmängder. Det är viktigt att inte ändra inställningen på frånluftsdonen (skruva på "hatten"), då det kan ge ökade uppvärmningskostnader, ljud- och dragproblem samt i värsta fall fuktskador i våtutrymmen.

Mer information om ventilationssystemet och filterbyte finns i skötselpärmen.