Kallelse till extra föreningsstämma

Styrelsen kallar till extra föreningsstämma onsdag 19 april kl 19:30 - 20.30 på Midsommargården (bredvid hemköp vid tunnelbanan).

Stämman är ej digital som tidigare kommunicerats, då lagen som tillät det har tagits bort, och stämmor nu åter måste vara i fysisk lokal.

På extrastämman ska vi besluta om nya stadgar. De nya stadgarna är baserade på en mall från Bostadsrätterna (en intresseförening för brf:er).

Anledningen till att vi behöver byta stadgar är nya lagar.

Styrelsen önskar byta till bostadsrätternas stadgemall för att göra framtida ändringar enklare. De nya stadgarna finner du i sin helhet här.

Förändringar i stadgar

 • Texten om medlemskap och inflytt är numera endast i en punkt om medlemskap, istället för att vara spridd mellan medlemskap och nyttjande av bostadsrätten.
  • Text om dödsbos rätt att utöva lägenheten borttagen
  • Ny text om att medlemskap inte får nekas pga diskriminerande skäl (kön, etnicitet etc)
  • Under stycke om juridisk person är tillagt att kommun och region inte får nekas medlemskap. Detta är ett nytt lagkrav.
  • Text om att föreningen har rätt att neka medlemskap om medlem ej avser att bo i lägenheten tillagd.
  • Text om hur lång tid styrelsen får ta på sig att behandla medlemskap ändrat från “normalt inom en månad” till “så snart som möjligt”
 • Årsavgiften
  • Ändring i texten om hur den ska betalas, från månadsvis till “så som styrelsen beslutar”.
 • Något ändrat dagordning till stämman, samma punkter, men annorlunda formulerade och annan ordning.
 • Styrelsen ökad till 3 - 7 ledamöter, och högst 3 suppleanter (från 3 - 5 ledamöter och 2 - 4 suppleanter).
  • Ledamot och suppleant kan nu väljas på 1 eller 2 år.
 • Tydligare skrivet i stadgar att beslut som innebär väsentlig förändring av hus eller mark kräver stämmobeslut.
 • Tydligare lista på vad bostadsrättshavaren ansvarar för i lägenheten (§ 35 Bostadsrättshavarens ansvar). Ingen större förändring av ansvar.
  • Tydliggörande att bostadsrättshavaren även ansvarar för installationer gjorda av tidigare bostadsrättshavare.
  • Lista på renoveringar/ingrepp som kräver föreningens tillstånd ( § 43 ). Jämför med § 27 i gamla stadgarna.
  • Förtydling om att markiser etc som sätts upp kräver styrelsens tillstånd, och att bostadsrättshavare svarar för skötsel av densamma ( § 42 )
 • Förtydligande kring ersättning från föreningen till bostadsrättshavare vid skador ( § 37)
 • Punkt § 48 om inneboende är ny, säger att inneboende inte får orsaka olägenhet för föreningen eller annan medlem.

Dagordning

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 2. Val av ordförande på extrastämman
 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till extrastämman behörigen skett
 7. Första beslut om nya stadgar, om dessa godkänns tas de upp för slutgiltigt beslut på ordinarie årsstämma den 31/5 2023 (se bilaga för förslag på nya stadgar samt jämförelse med nuvarande).